Nguyen Hong Gam

Main Article Content

Abstract

Abstract: The Mekong Delta is defined as the key agricultural economic development area of the whole country with a contribution to about 55% rice and seafood production and participates in exporting 90% rice and 60% seafood annually. However, the Mekong Delta’s agricultural economy is very vulnerable due to a high reliance on traditional production and natural resources. In fact, the transformation of the economic growth model in Mekong Delta has been faced to profound changes in the natural and social ecosystems structure. The particular concerned issue is the climate change which takes place more and more seriously affecting deeply to the daily life and producing of people in the region. By the methods of document analysis, surveys and group discussion, this article analyzes the situation of transforming the economic growth model of Mekong Delta in the past, which has been affected by climate changes as well as how climate change has affected production outcomes, social life and environmental ecology. Based on that, the author proposes suitable and feasible solutions to promote the transformation of economic growth model sustainably through developing three pillars: highly economic efficiency and the stable growth rate; the political stability and increasing social welfare; environmental safety and ecological balance.


Keywords: Economic transformation, growth model, sustainable development.


References
[1] Nguyễn Lê Duy, Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), Viện năng suất Việt Nam – VNPI, 2017. http://vnpi.vn/nang-suat-yeu-to-tong-hop-tfp.htm (Truy cập nhật 03/10/2018).
[2] Chu Văn Cấp, Đổi mới MHTTKT Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng, Báo điện tử Đảng CSVN, 2016.
[3] Tổng cục Thống kê, Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo địa phương https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714, 2018. (Truy cập ngày 15/10/2018).
[4] Tổng cục Thống kê. Diện tích và sản lượng lúa và thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương. https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217, 2018 (Truy cập ngày 15/10/2018).
[5] Bộ TN&MT, Báo cáo tóm tắt Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Hà Nội, 2016.
http://www.imh.ac.vn/files/doc/KichbanBDKH/TTkichban_2016.pdf (Truy cập ngày 15/10/2018)
[6] Việt Hùng, GS.TS. Trần Thục: Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với những thách thức lớn, Tài nguyên và Môi trường, 2017. http://vnmonre.vn/gsts-tran-thuc-dong-bang-song-cuu-long-dang-doi-mat-voi-nhung-thach-thuc-lon (Truy cập ngày 04/10/2018)
[7] Nguyễn Thị Minh Châu, Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 2014–2020, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển, 2018. https://gec.edu.vn/tong-hop/doi-moi-mo-hinh-tang-truong-kinh-te-tai-viet-nam-2014-2020.html (Truy cập ngày 15/9/2018).
[8] Tổng cục Thống kê, Báo cáo “Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (Báo cáo bổ sung và cập nhật số liệu tháng 3/2016), 2016. https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=19551 (Truy cập ngày 20/10/2018).
[9] Tổng cục Thống kê, Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện so với tổng sản phẩm trong nước và Hệ số ICOR https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716, 2018 (Truy cập ngày 20/10/2018).
[10] VCCI-USAID-PCI, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2017, 2017. http://pcivietnam.org/an-pham/bao-cao-pci-2017/ (Truy cập ngày 21/9/2018).
[11] Phạm Mỹ Duyên, Giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tạp chí Cộng sản, 2014. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=29259&print=true (Truy cập ngày 19/9/2018).