Hà Thị Khánh Trương, Vân Thị Thủy Nguyễn

Main Article Content

Abstract

Bài báo trình bày kết quả khảo sát trí tuệ cảm xúc của 229 học sinh lớp 12, trường THPT Hoài Đức A – TP Hà Nội bằng thang đo trí tuệ cảm xúc BarOn EQ-i:YV và các mối quan hệ gia đình, bạn bè của các em. Kết quả cho thấy thang đo BarOn EQ-i:YV có thể sử dụng để đánh giá chỉ số trí tuệ cảm xúc cho trẻ vị thành niên ở Việt Nam, với độ tin cậy α = 0.82. Các tiểu thang đo có mối tương quan thuận và khá chặt chẽ với chỉ số trí tuệ cảm xúc chung. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trí tuệ cảm xúc có tương quan thuận, khá chặt với sự ủng hộ và chấp nhận lẫn nhau trong quan hệ gia đình và bạn bè của trẻ. Điều này có nghĩa là nâng cao trí tuệ cảm xúc sẽ giúp trẻ có các mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè tốt đẹp hơn và ngược lại, sự ủng hộ và chấp nhận lẫn nhau trong gia đình và bạn bè sẽ góp phần nâng cao trí tuệ cảm xúc của các em.

Từ khóa: Trí tuệ cảm xúc, BarOn EQ-i:YV , quan hệ gia đình, quan hệ bạn bè.