Hằng Thị Lê

Main Article Content

Abstract

Bài viết đặt vấn đề nghiên cứu những tiền đề xã hội - thẩm mỹ của sự đổi mới cách nhìn nhận và thể hiện số phận con người một trong những nội dung cơ bản của đổi mới tiểu thuyết Việt Nam từ sau 1975. Những tiền đề ấy là khá phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ một bài báo khoa học, người viết chỉ đề cập đến một số phương diện cơ bản như đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thay đổi trạng thái của hiện thực - đối tượng khám phá của văn học, tầm đón đợi của độc giả, vai trò, ý thức của nhà văn trong quá trình sáng tác.

Từ khóa: Tiền đề, đổi mới, tiểu thuyết Việt Nam, số phận con người.