Thang Van Hoang, Ly Thi Ha Bui, Anh Tuan Hoang

Main Article Content

Abstract

Đất ngập nói chung, đất ngập nước đô thị nói riêng, với các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái của chúng có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái đô thị. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đất ngập nước không chỉ thích ứng mà còn đóng góp quan trọng cho việc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu lên các đô thị, trong đó có Hà Nội.


Hà Nội là một thành phố lớn đang phát triển nhanh cả về cơ sở hạ tầng cũng như dân số của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng từ các phát triển đó mà các vùng đất ngập nước của Hà Nội (các ao, hồ và sông) ngày càng bị thu hẹp, trong đó có Hồ Tây. Việc quản lý các vùng đất ngập nước của Hà Nội nói chung, Hồ Tây nói riêng cũng còn nhiều bất cập và thách thức. Các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái mà Hồ Tây có thể cung cấp cho đô thị Hà Nội ngày càng bị suy giảm. Vì thế mà Hà Nội đang phải chịu những tác động không nhỏ của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, chẳng hạn như  ngập lụt do thay đổi về lượng mưa, mất đa dạng sinh học và các dịch vụ điều hòa không khí và nơi nghỉ ngơi, giải trí...


Bài báo tập trung vào các kết quả nghiên cứu về chức năng và dịch vụ hệ sinh thái của Hồ Tây để đề xuất các giải pháp quản lý và bảo tồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu là cấp thiết trong tình hình hiện tại.